Новини

Специфични цели

Специфични цели на проекта:

1) Подготовка и мотивиране на лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

2) Предоставяне на специализирано обучение, което да подпомогне целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

3) Предоставяне на комплексни индивидуални консултации и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

4) Осигуряване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица;