Новини

Дейности

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
В рамките на тази дейност ще бъде организирано отпечатването на брошури, анкетни карти и плакати за информиране на населението в всички населени места в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Ще бъде организирана среща на кметовете на населените места от Общините, с покана от страна на Кмета на Община Сливен, на която Ръководителя на проекта ще представи проекта, като целта е да се получи подкрепата от страна на кметовете по места. Ще бъдат изготвени графици за работни срещи. На този етап ще бъдат уточнени и местата за провеждане на срещите с представители на целевата група, като предварително ще бъдат информирани, чрез поставяне на информационни плакати на възлови места в населените места за предстоящите срещи. Местата за провеждане ще бъдат избрани така, че да улеснят максимално присъствието на потенциалните кандидати. Избрани от Водещата организация експерти ще проведат срещите, на които ще бъде проведено събеседване и попълване на анкетни карти с цел създаване на профили на целевата група и записване на желаещи за обучения.

2. Предоставяне на обучения свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;
По проекта се планира да бъдат организирани и проведени обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Планира се да бъдат обучени 98 лица, организирани в 14 групи на обучение, всяка от които ще включва средно 7 души. Минималният брай участници в група ще бъде 5, максималният брой ще бъде 10 души.
Предвижда се обучения да бъдат проведени в градовете Сливен, Котел, Твърдица и Нова Загора, както следва:
Гр. Котел – 1 група;
Гр. Твърдица – 1 група;
Гр. Нова Загора – 2 групи;
Гр. Сливен – 10 групи.
Всички обучения ще бъдат с продължителност 96 учебни часа. Същите ще бъдат провеждани изцяло съобразно приложената програма за обучение и ще са с продължителност 12 дни. Всеки обучаван ще получи Сертификат за преминато обучение „Стартиране на собствен бизнес“.
Планира се да се организира и провежда средно по едно две обучения месечно. Няма да се провеждат обучения през м. Юли и м. Август, когато трудно може да бъде сформирана група.

3. Предоставяне на индивидуални консултации по предприемачество.
Консултантските услуги ще се предоставят индивидуално на всеки предприемач. В обхвата на тази дейност ще се окаже съдействие за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа, в т.ч.:консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група; преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат предприемачите; консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
Консултиране при подготвянето на документи за регистрация на стопанска дейност.
От консултантските услуги ще имат възможност да се възползват 25 лица, които притежават необходимите базисни познания. Лицата включени в тази дейност трябва да са преминали успешно обучение по Дейност 2.
Консултациите ще се извършват индивидуално и ще са с продължителност 40 уч. часа за всеки включен в дейността.
Консултации ще се извършват по график в следните градове:
гр. Котел, гр. Твърдица, гр. Нова Загора и гр. Сливен