Новини

Приключи обучението на първата група

На 12.11.2018 г. приключи обучението на първата група обучаеми лица по проект проект № BG05M9OP001-1.023- за 0169 „Подкрепа за предприемачество в Област Сливен“. От 7 преминали курса на обучение трима от бенефициентите изявиха желание да продължат в Дейност 3 и да преминат индивидуални консултации и да стартират самостоятелна стопанска дейност.